Ihre ABO Bonus Preise
 
Erwachsene
Freitag   8 Euro statt 10 Euro
Samstag 10 Euro statt 12 Euro
Sonntag 10 Euro statt 12 Euro
Dauerkarte 18 Euro statt 22 Euro
     
Ermäßigt
(Schüler ab 13 J., Studenten, Rentner)
Freitag   6 Euro statt   8 Euro
Samstag   8 Euro statt 10 Euro
Sonntag   8 Euro statt 10 Euro
Dauerkarte 14 Euro statt 16 Euro